Vandaag besloot staatssecretaris Van Rijn dat alle budgethouders van deze ‘vergeten groep’ een jaar langer in de Wlz kunnen blijven. Zij hadden overgangsrecht tot 1 januari 2016 en zouden voor die tijd geherïndiceerd moeten zijn. Met de signalen van budgethouders heeft Per Saldo de afgelopen tijd de knelpunten onder de aandacht gebracht van VWS en aangegeven dat de tijd te kort is om zorgvuldige afwegingen te maken voor deze groep kwetsbare budgethouders. VWS ziet dit nu ook en komt tegemoet aan het verzoek om uitstel.

Door dit besluit wordt de tijd genomen om zorgvuldig vast te stellen in welke wet iemand echt thuishoort en op welke wijze er passende budgetten mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld met een goede meerzorgregeling. Of op welke wijze de eventuele overgang naar een andere wet wordt voorbereid. Juist omdat er nog gewerkt wordt aan de definitieve regelingen – vanaf 2017 zal de indicatiestelling voor de Wlz zijn gebaseerd op zorgprofielen – vindt Per Saldo een extra jaar overgangsrecht voor deze groep zeer gerechtvaardigd. Bovendien, zegt Van Rijn: “Omdat de toegang tot de Wlz voor onbepaalde tijd zal zijn, is het van belang dat de beoordeling op basis van recente inzichten plaatsvindt.”

Om wie gaat het?

Ruim 13.000 budgethouders hebben er eind 2014 voor gekozen in te stromen in de Wlz en niet in de Jeugdwet, Wmo of Zvw. Het gaat om de groepen genoemd in de ‘Regeling Wlz-indiceerbaren’, ‘de vergeten groep’. Deze budgethouders en de indicatiestellers krijgen nu meer tijd om relevante gegevens te verzamelen voor de herindicatie en gemeenten en zorgverzekeraars kunnen zich voorbereiden op de komst van een deel van deze nieuwe zorgvragers.

Herindicatie

Omdat pas deze week tot uitstel is besloten, was het CIZ al gestart met het benaderen van budgethouders voor een herindicatie om te bezien of zij ook na de periode van overgangsrecht via de Wlz zorg kunnen blijven ontvangen. Per Saldo schreef hierover in een bericht van 16 juni. In plaats van een brief over herïndicatie zullen de ‘Wlz-indiceerbaren’ nu een brief van het CIZ krijgen over het verlengde overgangsjaar en wanneer zij op grond van deze veranderde omstandigheden een herindicatie kunnen verwachten.

Traject

Ondanks de verlenging van het overgangsrecht is het wel de bedoeling dat het herïndicatietraject van de ‘Wlz-indiceerbaren’ begin volgend jaar wordt afgerond. Vermoedelijk zal het overgrote deel van hen voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz. In de meeste gevallen kunnen zij ook dan de zorg, die zij nu ontvangen, krijgen op basis van de regels die nu onder de Wlz gelden. Het kan ook zijn dat de zorgvraag fors hoger is dan die van het best passende Wlz-zorgprofiel. De staatssecretaris wil meer inzicht krijgen in de specifieke situatie van deze budgethouders. Ook wil hij met de zorgkantoren goed bekijken of de huidige meerzorgregeling en de bijbehorende procedures rond aanvraag en advies, aanpassing verdienen.

Onderwijs

Onder de ‘WLZ-indiceerbaren’ neemt een groep schoolgaande kinderen een aparte positie in. Het CIZ zal de komende maanden voorrang verlenen aan het toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige indicaties van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. Dit in antwoord op de motie Siderius, kamerstuk 31497-152. Het gaat hierbij om ongeveer 2300 kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een hogere indicatie voor verpleging en/of persoonlijke verzorging op school. Deze indicatie zal geldig zijn tot 1 januari 2017. Als zij blijken te voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, zullen zij een Wlz-indicatie krijgen, ingaande per 1 januari 2017.

Informeren

Goede communicatie vindt de staatssecretaris van groot belang: “Het is belangrijk dat budgethouders en hun naasten ruim voordat hun nieuwe indicatie ingaat concrete antwoorden krijgen op hun vragen over de gevolgen van hun nieuwe indicatie. De komende tijd kan deze groep daarom net als vorig jaar met vragen terecht bij het informatiepunt van Per Saldo en Ieder(in) op www.juisteloket.nl. Ook zal informatie te vinden zijn op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Datum: 26-06-2015
Bron: Per Saldo

Share