De gemeenteraadsleden van Zwolle uiten unaniem hun ernstige zorgen over de effecten van de pilot wijkverpleging in de stad. Wethouder Zorg Nelleke Vedelaar heeft toegezegd met Zilveren Kruis te gaan praten.

De raad wil met Zilveren Kruis in gesprek over de gevolgen van de pilot voor de inwoners die wijkverpleging nodig hebben en over de gevolgen voor de banden tussen zorgaanbieders in Zwolle. De gevolgen zouden zich zelfs kunnen uitstrekken naar andere vormen van zorg.

Gemeenteraad

Wietse de Boer, raadslid voor de Christen Unie: ‘Deze pilot is funest voor de goede samenwerking tussen zorgaanbieders die wij de afgelopen jaren hebben bereikt. Het samenwerkingsverband “Wonen welzijn 038” komt hierdoor enorm onder druk te staan. We konden open met elkaar communiceren, nu gaan partijen hun kaarten weer tegen de borst houden.’

Keuzevrijheid

De Boer vreest dat de keuzevrijheid voor klanten verder onder druk komt te staan: ‘Het is de vraag hoe lang niet-gecontracteerde zorgaanbieders die in onderaanneming moeten werken, het kunnen vol houden. De wijziging van het systeem moet er niet toe leiden dat kwalitatief goede zorgaanbieders, die invulling geven aan wat Zwolse burgers nodig hebben, verdwijnen omdat daarmee keuzevrijheid voor de cliënten en de kwaliteit van zorg in het geding komt.

Wijkverpleging

Wijkverpleegkundige Boris van Zalk merkt dat er heel veel onrust en onzekerheid bestaat bij de cliënten in de wijk. Directe problemen zoals cliëntenstops zijn er op dit moment niet. ‘Grotere organisatie kunnen nog wel wat lijden, maar de kleine thuiszorgorganisaties beginnen het moeilijk te krijgen. Zij ontvangen als onderaannemer niet het volledige bedrag. Ze moeten echt keuzes gaan maken.’

Pilot

Wellicht is het voor de zorgverzekeraar minder bureaucratisch, vermoedt Van Zalk, maar voor hem en zijn collega’s heeft de pilot niet geleid tot vermindering van administratieve lasten. Hij vraagt zich ook af hoe Zilveren Kruis het effect wil gaan bepalen na de proefperiode. ‘Ik hoef bijvoorbeeld niets extra’s bij te houden of in te vullen. Ik zie totaal geen meetmethode en dat zou je wel verwachten.’

Brandbrief

Zorgbestuurder Wybren Bakker heeft de gemeenteraad een brandbrief gestuurd. Bakker bestuurt een Wlz-instelling en is zelf geen partij in de pilot. Hij maakt melding van verharde concurrentie, klanten die bang worden gemaakt dat ze geen meer zorg krijgen en concurrenten die folders uitdelen op elkaars locaties. Bakker hoopt dat de pilot nog kan worden gestopt.

Hoorzitting

Op 12 januari heeft de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aangenomen van Wietse de Boer, namens vijf politieke partijen die het college van B&W verzoeken om zowel met Zilveren Kruis als met het Rijk in gesprek te gaan. Dit om af te spreken hoe nadelige gevolgen van de pilot kunnen worden omgebogen of voorkomen. Een motie van de SP en Groen Links om de pilot direct te stoppen, haalde het niet.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis laat weten graag naar de hoorzitting in Zwolle te komen om nader uitleg te geven: ‘Wij begrijpen dat zo’n verandering vragen oproept. Wij geloven dat deze pilot beter is voor de kwaliteit van de zorg. Voor de verzekerde hoeft er niets te veranderen, want die mag altijd blijven kiezen voor de huidige zorgaanbieder en dat blijven we gewoon vergoeden. Voldoende keuzemogelijkheden vinden ook wij belangrijk. Wel denken we dat het juist meerwaarde voor de klant heeft als deze kiest voor de voorkeursaanbieder omdat die het centrale aanspreekpunt in de wijk is die zorgt voor de afstemming met de huisarts en andere zorgverleners.’

Datum: 15 januari 2016
Bron: Zorgvisie

Share